Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. Van Wette Dakkapellen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Van Wette Timmerwerken gevestigd aan de Sisalstraat 13 te Genemuiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64711994;
  2. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Van Wette Dakkapellen: goederen levert en/of werkzaamheden verricht dan wel met wie een overeenkomst aangaat;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Van Wette Dakkapellen en de klant.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Van Wette Dakkapellen en de klant waarop Van Wette Dakkapellen deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Van Wette Dakkapellen voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van Wette Dakkapellen en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3.3 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Van Wette Dakkapellen opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Van Wette Dakkapellen haar aanbieding baseert.

3.4 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Van Wette Dakkapellen gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties, afbeeldingen en tekeningen binden Van Wette Dakkapellen niet.

3.7 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden goederen. Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten Van Wette Dakkapellen niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
4.1 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van Wette Dakkapellen zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.2 Indien Van Wette Dakkapellen door wijziging van de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, kunnen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant komen.

4.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Van Wette Dakkapellen de klant hierover van tevoren inlichten

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door Van Wette Dakkapellen aan de klant verstrekte gegevens betreft, berust bij Van Wette Dakkapellen. Het is de klant niet toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.

5.2 Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door Van Wette Dakkapellen wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op een eerste verzoek van Van Wette Dakkapellen onverwijld door de klant te worden geretourneerd

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Van Wette Dakkapellen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

6.2 Van Wette Dakkapellen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten

Artikel 7 Verplichtingen van de klant
7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Wette Dakkapellen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van Wette Dakkapellen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Wette Dakkapellen zijn verstrekt, heeft Van Wette Dakkapellen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

7.2 De klant dient ervoor zorg te dragen dat Van Wette Dakkapellen tijdig de beschikking heeft over:

  • alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.;
  • de locatie waar Van Wette Dakkapellen werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;
  • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van bouwmaterialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van Van Wette Dakkapellen;
  • water en elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het werk nodig zijn;
  • alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of onder de locatie bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen etc.

7.3 De klant stelt het genoemde in lid 2 van dit artikel om niet aan Van Wette Dakkapellen ter beschikking.

7.4 De klant dient Van Wette Dakkapellen op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht.

7.5 De klant dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Van Wette Dakkapellen of door haar ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door Van Wette Dakkapellen uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.

7.6 Voor zover de klant verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de door Van Wette Dakkapellen in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden, is de klant jegens Van Wette Dakkapellen aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.

7.7 Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Van Wette Dakkapellen de door haar te leveren goederen met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werke­lijke afmetingen, dan heeft Van Wette Dakkapellen recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de door Van Wette Dakkapellen te leveren goederen. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant Van Wette Dakkapellen alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

7.8 De klant staat Van Wette Dakkapellen toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

7.9 De klant vrijwaart Van Wette Dakkapellen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

7.10 De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele vereiste vergunningen, ontheffingen en dergelijke

Artikel 8 Bouwmaterialen
8.1 Van Wette Dakkapellen zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken bouwmaterialen aangaat, gebruik maken van bouwmaterialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.

8.2 Een geringe afwijking in een eigenschap van een bouwmateriaal, welke dan ook, zal door de klant geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende bouwmateriaal.

8.3 Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de klant het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop deze bouwmaterialen op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de klant verblijven

Artikel 9 Garantie
9.1 Indien op het geleverde product dan wel op de verrichte werkzaamheden een garantie wordt gegeven, dan wordt dit schriftelijk met de klant overeengekomen.

9.2 Op van derden betrokken materialen of goederen wordt door Van Wette Dakkapellen niet meer garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven

Artikel 10 Annulering
In het geval dat de klant een aan Van Wette Dakkapellen gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door Van Wette Dakkapellen in het kader van de opdracht gemaakte kosten hebben te vergoeden

Artikel 11 Leveringstermijnen
11.1 De door Van Wette Dakkapellen opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

11.2 In het geval dat een door Van Wette Dakkapellen met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden

Artikel 12 Oplevering
12.1 De klant wordt geacht direct na oplevering van een werk, tot de inspectie daarvan over te gaan en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan Van Wette Dakkapellen te melden.

12.2 Na melding zoals verwoord in lid 1 van dit artikel is Van Wette Dakkapellen verplicht om het gebrek kosteloos te verhelpen, tenzij het gebrek is ontstaan door een omstandigheid waarvoor Van Wette Dakkapellen niet aansprakelijk is.

12.3 De klant is verplicht Van Wette Dakkapellen de gelegenheid te geven het gebrek te verhelpen.

12.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Van Wette Dakkapellen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden

Artikel 13 Honorarium
13.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk een vast honorarium overeenkomen.

13.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het werkelijk aantal uren dat Van Wette Dakkapellen of de door haar ingeschakelde derden voor de klant werkzaamheden heeft verricht

Artikel 14 Betalingen
14.1 Betaling voor de uitgevoerde werkzaamheden dient op de dag van de plaatsing te geschieden of op de laatste dag dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De klant kan de factuur betalen door het factuurbedrag over te maken op het bankrekeningnummer van Van Wette Dakkapellen of door het factuurbedrag te pinnen.

14.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door Van Wette Dakkapellen ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de klant, voor zover de wet dat toelaat.

14.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Van Wette Dakkapellen op de klant onmiddellijk opeisbaar

Artikel 15 Aansprakelijkheid en verjaring
15.1 Van Wette Dakkapellen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2 Van Wette Dakkapellen is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de klant, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen achtergelaten door de klant voor de aanvang van de door Van Wette Dakkapellen te verrichten werkzaamheden.

15.3 Van Wette Dakkapellen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van Wette Dakkapellen is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.4 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Van Wette Dakkapellen geleverde, sluit Van Wette Dakkapellen iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

15.5 Van Wette Dakkapellen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Van Wette Dakkapellen in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

15.6 Van Wette Dakkapellen is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product of voor schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften.

15.7 De klant is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Van Wette Dakkapellen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant heeft opgeslagen.

15.8 Van Wette Dakkapellen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.9 Indien Van Wette Dakkapellen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Wette Dakkapellen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Van Wette Dakkapellen gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Van Wette Dakkapellen beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Wette Dakkapellen of haar ondergeschikten.

15.11 Alle aanspraken jegens Van Wette Dakkapellen die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Van Wette Dakkapellen zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn geldt van 2 jaar

Artikel 16 Overmacht
16.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Van Wette Dakkapellen liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Van Wette Dakkapellen door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Van Wette Dakkapellen of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Van Wette Dakkapellen of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

16.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Van Wette Dakkapellen niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Van Wette Dakkapellen als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

16.3 Voor zover Van Wette Dakkapellen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van Wette Dakkapellen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is

Artikel 17 Ontbinding en opschorting
17.1 Van Wette Dakkapellen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

17.2 Voorts is Van Wette Dakkapellen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.3 Van Wette Dakkapellen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

17.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Wette Dakkapellen op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Wette Dakkapellen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
18.1 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Van Wette Dakkapellen, totdat alle vorderingen die Van Wette Dakkapellen op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

18.2 Zolang de eigendom van de goederen niet op de klant is overgegaan, mag de klant de goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

18.3 De klant is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Van Wette Dakkapellen te bewaren.

18.4 Van Wette Dakkapellen is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Van Wette Dakkapellen te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitoefening van de rechten van Van Wette Dakkapellen

Artikel 19 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn

Artikel 20 Slotbepalingen
20.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

20.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20.3 Op elke overeenkomst tussen Van Wette Dakkapellen en de klant is Nederlands recht van toepassing.

20.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Van Wette Dakkapellen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van Wette Dakkapellen gevestigd is. Indien Van Wette Dakkapellen een beroep doet op dit artikel, dan heeft de klant zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.