Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. Van Wette Dakkapellen BV (hierna: Van Wette Dakkapellen) is een Besloten Vennootschap die zich ten doel stelt het verkopen, produceren en monteren van dakkapellen, nokverhogingen en dakopbouwen. Daarnaast het verrichten van timmerwerkzaamheden en aanverwante werkzaamheden.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van Van Wette Dakkapellen.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Van Wette Dakkapellen en/of Klant.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Van Wette Dakkapellen en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Van Wette Dakkapellen zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Van Wette Dakkapellen en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Van Wette Dakkapellen en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende produceren en monteren van dakkapellen, en geleverde Producten alsmede alle andere door Van Wette Dakkapellen ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Van Wette Dakkapellen en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende prefab dakkapellen en dakramen, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Van Wette Dakkapellen zelf.
8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Van Wette Dakkapellen, te raadplegen via www.vanwettedakkapellen.nl.

Artikel 2 Identiteit van Van Wette Dakkapellen
1. Van Wette Dakkapellen is bij de KvK geregistreerd onder nummer 88568040 en draagt btw-identificatienummer NL864694222B01. Van Wette Dakkapellen is gevestigd aan Schering 45 (8281 JW) te Genemuiden.
2. Van Wette Dakkapellen is per e-mail te bereiken via info@vanwettedakkapellen.nl of middels de Website www.vanwettedakkapellen.nl en telefonisch op 0383033970.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Van Wette Dakkapellen en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Van Wette Dakkapellen overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Klant kan contact opnemen met Van Wette Dakkapellen via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
3. Van Wette Dakkapellen zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.
4. Als Van Wette Dakkapellen een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Van Wette Dakkapellen kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Van Wette Dakkapellen dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Van Wette Dakkapellen deze schriftelijk bevestigt.
6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Van Wette Dakkapellen.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Van Wette Dakkapellen zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Van Wette Dakkapellen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Van Wette Dakkapellen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Van Wette Dakkapellen worden doorbelast aan Klant.
4. De Overeenkomst kan alleen door Van Wette Dakkapellen worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Van Wette Dakkapellen bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Wette Dakkapellen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Van Wette Dakkapellen worden verstrekt.
5. Klant draagt er zorg voor dat Van Wette Dakkapellen zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Klant dient aan Van Wette Dakkapellen te melden indien er asbest aanwezig is. Van Wette Dakkapellen is niet verantwoordelijk voor sanering of eventuele andere bijkomende kosten.
7. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Van Wette Dakkapellen hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Van Wette Dakkapellen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Van Wette Dakkapellen en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Van Wette Dakkapellen op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Van Wette Dakkapellen en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Van Wette Dakkapellen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Van Wette Dakkapellen goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Van Wette Dakkapellen Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Voorts is Van Wette Dakkapellen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Van Wette Dakkapellen gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk.
2. Annulering is slecht mogelijk indien de door Van Wette Dakkapellen aangevraagde vergunningen geen goedkeuring krijgen. De gemaakte kosten worden bij Klant in rekening gebracht.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en voor de Consument inclusief BTW en voor de Zakelijke Klant exclusief BTW , tenzij anders vermeld.
2. Van Wette Dakkapellen heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3. Betaling geschiedt per bankoverschrijving.
4. De Consument dient 95% van het factuurbedrag op de dag van montage voor 10.00 uur te voldoen. De resterende 5% van het factuur bedrag dient te worden voldaan na oplevering.
5. De Zakelijke Klant dient de factuur binnen 8 (acht) dagen na oplevering te voldoen .
6. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Van Wette Dakkapellen mede te delen.
7. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien Van Wette Dakkapellen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Oplevering
1. Klant is gehouden de geleverde Dienst op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de Dienst schriftelijk aan Van Wette Dakkapellen te worden gemeld, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Van Wette Dakkapellen overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle goederen geleverd door Van Wette Dakkapellen blijven in het eigendom van Van Wette Dakkapellen, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Van Wette Dakkapellen door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Van Wette Dakkapellen zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Van Wette Dakkapellen verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Van Wette Dakkapellen te vestigen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Lid 1 tot en met 3 en lid 5 van dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst.
2. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Van Wette Dakkapellen is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
3. Van Wette Dakkapellen is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Van Wette Dakkapellen, verleent Klant de bevoegdheid aan Van Wette Dakkapellen om, als een door Van Wette Dakkapellen ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
4. Van Wette Dakkapellen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
5. Van Wette Dakkapellen is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 6. Van Wette Dakkapellen is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
7. Van Wette Dakkapellen verzoekt Klant voor uitvoering van de Diensten de ruimte vrij te maken en vloeren af te dekken. Indien eventuele schade wordt veroorzaakt, is Van Wette Dakkapellen hiervoor niet aansprakelijk.
8. Indien bij Klant sprake is van asbest is Van Wette Dakkapellen niet aansprakelijk voor sanering of eventuele andere bijkomende kosten.
9. Indien Van Wette Dakkapellen aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Van Wette Dakkapellen met betrekking tot haar Diensten.
10. De aansprakelijkheid van Van Wette Dakkapellen is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Van Wette Dakkapellen niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Van Wette Dakkapellen.
12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Van Wette Dakkapellen, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Van Wette Dakkapellen zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Van Wette Dakkapellen, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Van Wette Dakkapellen overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Van Wette Dakkapellen heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Garantie
1. Van Wette Dakkapellen biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Van Wette Dakkapellen de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Van Wette Dakkapellen te worden gemeld.
2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of pavan buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien zonnepanelen op de dakkapepllen zijn geplaatst en als gevolg daarvan lekkage of verzakking plaatsvindt.
4. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
5. Van Wette Dakkapellen moet te allen tijde werkzaamheden aan de dakkapellen kunnen uitoefenen. Indien werkzaamheden mogelijk niet uitgevoerd kunnen worden, door bijvoorbeeld de aanwezigheid van zonnepanelen, is Van Wette Dakkapellen niet verantwoordelijk voor het niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden.
6. Indien Van Wette Dakkapellen herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Van Wette Dakkapellen.
7. Indien Klant het huis met geplaatste dakkapellen door Van Wette Dakkapellen verkoopt, gaat de wettelijke garantie over op de nieuwe eigenaar van het huis. De verkopers- en fabrieksgarantie zijn echter niet overdraagbaar.
8. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Van Wette Dakkapellen kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom
1. Van Wette Dakkapellen behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Van Wette Dakkapellen van gegevens. Klant zal Van Wette Dakkapellen vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 17 Klachtenregeling
1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@vanwettedakkapellen.nl of telefonisch te melden via 0383033970. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Van Wette Dakkapellen in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 18 Wijzigingsbeding
1. Van Wette Dakkapellen behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Van Wette Dakkapellen zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Van Wette Dakkapellen Diensten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Van Wette Dakkapellen en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Van Wette Dakkapellen en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.
3. Alle geschillen die tussen Van Wette Dakkapellen en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Overijssel.

Google-Beoordeling
4.8
Gebaseerd op 57 recensies
js_loader